Affaldsrum

Affaldsrummet findes i enden af cykelskuret og er aflåst. Lejlighedsnøglen kan anvendes.

 

Affaldsskakt - Dagrenovation

Al husholdningsaffald og plastik skal  i affaldsskakten. Alt affald skal emballeres i tætte og omhyggeligt lukkede plastikposer. (25 liters maksiposer anbefales – de er lette at lukke med en knude). Pap, flasker og aviser skal i de relevante containere i affaldsrummet. Dagrenovationen tømmes tirsdag og fredag.

 

Flasker

Der er opstillet en flaskecontainer i affaldsrummet. se instruksen på containeren om hvilke typer flasker der med fyldes i containeren. Flaskecontainerne tømmes efter behov.

 

Pap

Al pap skal i papcontaineren. Papkasser skal klappes helt sammen. Brug evt. en hobbykniv for at få kasserne helt falde. Plastindlæg, plastkugler etc. må ikke lægges i papcontaineren. Det skal i lukkede plastposter i affaldsskakten. Papcontainerne tømmes efter behov.

 

Papir

Der må kun påfyldes aviser, ugeblade, bøger og tidsskrifter. Evt. plastomslag skal fjernes. Papircontainerne tømmes efter behov.

 

Batterier

Se containeren for hvilke typer der må fyldes på containeren. Battericontainerne tømmes efter behov.

 

Storskrald

'Storskrald' er fx møbler, madrasser, gulvtæpper og cykler 

 

Andet affald

Affald som fx kemikalier, fjernsyn og andre større elektriske apparater må beboerne selv bortskaffe. Der henvises til Vermlandsgade Genbrugsstation, Herjedalgade 2-4, 2300 København.

 

Overtrædelse af regler

I det omfang der henstilles affald uden for reglerne vil beboeren blive opkrævet de påløbne ekstraomkostninger, dog minimum 300 kr.